اهداف ما

هدف تمام اعضای خانواده بزرگfi t p I us

ترویج ورزش وتندرستی برای افراددرهرسن ودرسطح امادگی جسمانی درکوتاهترین زمان

وترغیت وتشویق افرادبه انجام فعالیت ورزشی وبالا بردن تمام سطح امادگی جسمانی (چابکی .سرعت .قدرت.تعادل.انعطاف پذیری)
وافزایش امیدبه زندگی می باشد.

سپاس ایزدیکتا که درعملی نمودن اهداف فوق مارا یاری نموده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن